Главная » Здоров'я чоловіка » З перерахованих тварин анаеробами є

З перерахованих тварин анаеробами є

Котрий з перерахованих симптомiв не є ознакою рахiту?

3.4. шаблеподiбнi гомiлки

Яка з ознак не свiдчить про наявнiсть остеомаляцiї?

4.2. квадратна голова

Який iз симптомiв не є ознакою гiперплазiї остеоідної тканини?

5.3. Гаррiсонова борозна

Плоскостопiсть є фiзiологiчним станом для дiтей вiком

6.2. перших 2-3 рокiв життя

Фiзiологiчний грудний кiфоз формується у дитини

Гiпертонус згиначiв на верхнiх кiнцiвках утримується у дiтей до

8.2. 2 — 3 мiсяцiв

Гiпертонус згиначiв на нижнiх кiнцiвках зникає в вiцi

9.3. 3 — 4 мiсяцiв

Який з додаткових методiв не використовується для обстеження м’язової системи?

В якому віці вїдбувається закриття малеханького тім’ячка у здорової дитини?

Нормальний рівень загального кальцію в сироватці крові

12.1. 2,5 – 2,87 ммоль/л

В якому віці відбувається прорізування нижніх центральних різців у здорової дитини?

Хребет новонародженої дитини

У якому віці закінчується процес прорізування молочних зубів?

Особливості будови м’язів у дітей раннього віку

16.3. Багато води

Нормальний рівень неорганічного фосфору в сироватці крові

17.1. 0,65 – 1,62 ммоль/л

Гіпотонія м’язів зустрічається при

Закриття величавого тiм’ячка у здорової дитини вiдбувається в вiцi

Грудна клiтка новонародженої дитини має форму

Котрий з перерахованих симптомiв не є ознакою рахiту?

3.2. шаблеподiбнi гомiлки

Яка з ознак не свiдчить про наявнiсть остеомаляцiї?

4.4. квадратна голова

Який iз симптомiв не є ознакою гiперплазiї остеоідної тканини?

5.1. Гаррiсонова борозна

Плоскостопiсть є фiзiологiчним станом для дiтей вiком

6.3. перших 2-3 рокiв життя

Фiзiологiчний грудний кiфоз формується у дитини

7.3. 6 — 7 мiсяцiв

Гiпертонус згиначiв на верхнiх кiнцiвках утримується у дiтей до

Гiпертонус згиначiв на нижнiх кiнцiвках зникає в вiцi

9.2. 3 — 4 мiсяцiв

Який з додаткових методiв не використовується для обстеження м’язової системи?

В якому віці вїдбувається закриття малеханького тім’ячка у здорової дитини?

Нормальний рівень загального кальцію в сироватці крові

12.4. 2,5 – 2,87 ммоль/л

В якому віці відбувається прорізування нижніх центральних різців у здорової дитини?

Хребет новонародженої дитини

У якому віці закінчується процес прорізування молочних зубів?

Особливості будови м’язів у дітей раннього віку

16.4. Багато води

Нормальний рівень неорганічного фосфору в сироватці крові

17.3. 0,65 – 1,62 ммоль/л

Гіпотонія м’язів зустрічається при

Який вид чутливості найкраще розвинений у новонародженого?

Які з перерахованих правових актів є нормативними ?

Який із нижчеперелічених актів є нормативно правовим?

Яка з форм права визначається як «двостороння або багатостороння угода між суб'єктами правотворчості, що містить норми права» ?

Тема: "М5_Прецедент" (3)

Яка з названих форм права не є джерелом права в Україні?

Прийняте судом рішення, що служить орієнтиром (еталоном) для рішення аналогічних справ надалі - це

Підберіть поняття до даного визначення: «Прийняте судом рішення, що служить орієнтиром (еталоном) для рішення аналогічних справ надалі»

Тема: "М5_Нормативно-правовий акт 1" (3)

Чому нормативний правовий акт є формою (джерелом) українського права?

Які з перерахованих правових актів є нормативними ?

Який із перелічених актів є нормативно-правовим?

Тема: "М5_Правотворчість" (3)

Діяльність компетентних суб'єктів правотворчості щодо підготовки, обговорення, прийняття нормативно-правових актів це:

Назвіть принципи, що лежать в основі правотворчої діяльності -

Яка із зазначених дій є стадією правотворчого процесу?

Тема: "М5_Суб'єкти правотворчості" (3)

Конституція України надає право законодавчої ініціативи:

Який орган має право видання правових актів, що мають найвищу юридичну силу на території України?

Хто є єдиним джерелом права в Україні ?

Тема: "М5_Основні етапи правотворчої діяльності" (3)

Етапи правотворчої діяльності є:

Етапи правотворчої діяльності є:

Етапи правотворчої діяльності є:

Тема: "М5_Джерела права" (4)

Яке з перелічених джерел права є результатом санкціонованої нормотворчості?

Способами подолання прогалин у праві в процесі правозастосовчої діяльності є -

Яким чином можливо подолати прогалину у законі?

Яка з названих форм права не є джерелом права в Україні?

Тема: "М5_Ознаки системи права" (3)

Ознаками системи права є -

Ознаками системи права є -

Ознаками системи права є -

Тема: "М5_Норма права" (1)

Тема: "М5_Класифікація норм права" (3)

Норми права класифікуються

Норми права класифікуються

За технічними прийомами норми права поділяються на:

Тема: "М5_Система нормативного регулювання" (3)

До системи нормативного регулювання відносяться:

Модуль 1 Загальна мікробіологія Текстові тестові завдання

що розташовуються в мазках під кутом бактерії

що погано фарбуються за Грамом

*позбавленні клітинної стінки мікробні клітини

Вкажіть який барвник не використовують при фарбуванні препарату за методом Грама:

*Розчин метиленового синього

Вкажіть, у який колір зафарбовуються кислостійкі бактерії за методом Ціля-Нільсена:

При бактеріоскопічному дослідженні харкотиння виявлено кислостійкі бактерії. Вкажіть, який метод було використано для фарбування мазків:

При фарбуванні мазка харкотиння методом Ціля-Нільсена виявлено бактерії червоного кольору. Вкажіть, збудник якого захворювання виявлено:

З метою діагностики наявності капсули проведено фарбування мазка за методом Бурі-Гінса. В який колір фарбуються капсули бактерій:

Виберіть серед перерахованих мікроорганізм, який не здатний утворювати капсулу:

*збудник висипного тифу

Лікар-бактеріолог, проводячи мікроскопію досліджуваного матеріалу, використав один із методів фарбування для виявлення спор. Вкажіть, який це метод:

При бактеріоскопічному дослідженні мазка, проведено фарбування з метою виявлення капсул. Який метод було використано?

Зерна волютину – це:

Ненасичені жирні кислоти

Антибіотики -аміноглікозиди пригнічують:

Функцію клітинної мембрани

Синтез клітинної стінки

Синтез клітинної стінки

Функцію клітинної мембрани

Cпадковість бактерій зумовлена хромосомою та позахромосомними елементами, які розміщені в цитоплазмі. До позахромосомних елементів спадковості належить

Актиноміцети – це продуценти антибіотиків з різноманітною біологічною дією. Який препарат з перерахованих не є похідним від актиноміцетів?

Одним зметодів, з допомогою якого можна виділити анаеробні мікроорганізми є:

Створити анаеробні умови можна за допомогою:

У класифікації антибіотиків раховують вірно все, крім:

*частототою алергічних реакцій

Антибіотики класифікують за (вірно все, крім):

*частототою алергічних реакцій

Антибіотики мають різний механізм дії на бактеріальну клітину. Для якого з названих характерно пригнічення синтезу клітинної стінки?

Антибіотики мають різний механізм дії на бактеріальну клітину. Пеніциліни і цефалоспорини пригнічують:

Функцію клітинної мембрани

*Синтез клітинної стінки

Багато рослин виділяють речовини, з яких синтезують антибіотики. Виберіть серед перерахованих антибіотик нерослинного походження:

Бактерії можуть містити поряд з хромосомними також позахромосомні спадкові елементи – плазміди. Наявність плазмідних генів може проявлятися

Стійкістю до фарбників

Стійкістю до фізичних факторів

Здатністю до спороутворенню

Здатністю до рухливості

*Множинною лікарською стійкістю

До біологічного методу вирощування анаеробів відноситься:

Біологічна ідентифікація здійснюється шляхом:

постановки алергічних проб

за морфологічними ознаками

Біологічну ідентифікацію проводять:

постановкою алергічних проб

за морфологічними ознаками

При ідентифікації мікроорганізмів певне значення має біохімічна ідентифікація. Біохімічна ідентифікація - це визначення виду бактерій за:

чутливістю до антибіотиків

Біохімічна ідентифікація - це визначення виду бактерій за:

чутливістю до антибіотиків

В яких фазах росту мікроорганізми найбільш фізіологічно і функціонально активні?

Початкова і стаціонарна;

Початкова і експоненціальна;

Експоненціальна та відмирання

Стаціонарна і відмирання;

*Експоненціальна і стаціонарна;

Вкажіть, в яких фазах росту мікроорганізми найбільш фізіологічно і функціонально активні?

Стаціонарна і відмирання;

Початкова і експоненціальна;

Початкова і стаціонарна;

Експоненціальна та відмирання

*Експоненціальна і стаціонарна;

Важливою характеристикою ефективності та безпеки хіміотерапевтичних препаратів є хіміотерапевтичний індекс (індекс Ерліха), що являє собою співвідношення двох доз. Яких ?

мінімальної переносимої та максимальної лікувальної

максимальної переносимої та максимальної лікувальної

мінімальної переносимої та мінімальної лікувальної

токсичніості для людини і тварин

*максимальної переносимої та мінімальної лікувальної

Виберіть антибіотик рослинного походження:

Серед перерахованих вберіть антибіотик рослинного походження:

Виберіть антибіотики бактерійного походження:

Виберіть антибіотики небактеріального походження

Виберіть експрес-метод діагностики епідемічного церебрального менінгіту:

Виберіть з перерахованого вид симбіозу організмів, при якому один із них живе за рахунок іншого, не завдаючи йому шкоди?

Виберіть методи дослідження мікрофлори повітря:

які мікроорганізми серед наведених є мікроаерофіли:

Виберіть препарати, які вживаються для лікування дисбактеріозів:

Антимікробні сироватки та імуноглобуліни

Вітаміни й гормони

Виберіть серед наведених мікроорганізми, які населяють шкіру:

Bacteroides, Vibrio, Spirillum

Bacillus subtilis, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonades

Clostridium, Staphylococcus aureus, Micrococcus roseus

Escherichia coli, Clostridium perfringens, Neisseria

*Staphylococcus, Propionobacterium, Peptococcus

Виберіть серед названих бактерій суворі анаероби:

Виберіть серед названих бактерій строгі анаероби:

Виберіть серед названих капнеїчні бактерії:

Знайдіть серед названих капнеїчні бактерії:

Виберіть серед названих суворі аероби:

збудники газової гангрени

*збудники чуми, холери, туберкульозу

До антибіотиків грибкового походження відносяться:

клавуланова кислота, тієнаміцин

Виберіть серед перерахованих антибіотики грибкового походження:

клавуланова кислота, тієнаміцин

Виберіть серед перерахованих антибіотики, які блокують синтез бактерійних білків на рівні рибосом:

Виберіть серед перерахованих антибіотики, які продукують актиноміцети:

Антибіотиками, що продукуються актиноміцетами є наступні:

Виберіть серед перерахованих другий етап виділення чистої культури аеробних бактерій:

Макроскопічне дослідження матеріалу і посів на тверде середовище;

Макро- і мікроскопічна перевірка чистоти культури;

*Макро- і мікроскопічне вивчення колоній і посів на скошений агар;

Виберіть серед перерахованих метод, за допомогою якого можна виділити анаеробні мікроорганізми:

Виберіть серед перерахованих мікроорганізми, які населяють грунт:

M.tuberculosis, Cdiphtheriae, Staphylococcus

Bacteroides, Vibrio, Spirillum

Brucella, Banthracis, Clostridium

Salmonella, Shigella, Leptospira

*Nitrosomonas, Azotobacter, Actynomycetes

Виберіть серед перерахованих мікроорганізмів облігатні аероби:

Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae

Shigella dysenteriae, Salmonella typhi

Bacillus anthracis, Brucella melitensis

Clostridium tetani, Clostridium botulini

*Mycobacterium tuberculosis, Micrococcacae

До облігатних аеробів відносяться:

Shigella dysenteriae, Salmonella typhi

Clostridium tetani, Clostridium botulini

Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae

Bacillus anthracis, Brucella melitensis

*Mycobacterium tuberculosis, Micrococcacae

До облігатних анаеробних мікроорганізмів відносяться:

Mycobacterium tuberculosis, Corynebacterium diphtheriae

Bacillus anthracis, Brucella abortus

Escherichia coli, Salmonella typhi

*Bacteroides, Clostridium perfringens

Пептолітичні властивості бактерій досліджують на:

Виберіть серед перерахованих середовища, які відносяться до диференціально-діагностичних

Знайдіть серед перерахованих середовища, які відносяться до диференціально-діагностичних

Диференціально-діагностичним середовищем серед наведених є:

Факультативнми анаеробами серед перерахованих є:

Clostridium tetani, Clostridium perfringens

Mycobacterium tuberculosis, Vibrio cholerae

*Corynebacterium diphtheriae, Salmonella typhi

Виберіть серед перерахованих факультативні анаероби

Clostridium tetani, Clostridium perfringens

Mycobacterium tuberculosis, Vibrio cholerae

*Corynebacterium diphtheriae, Salmonella typhi

Виберіть середовища, на яких можна вирощувати анаероби:

Середовища Ендо і Левіна

Згорнута сироватка, мясо-пептонна желатина

Кров’яний агар, сироватковий агар

Мясо-пептонний агар, мясо-пептонний бульйон

*Цукровий-кров’яний агар Цейслера, середовище Кітт-Тароцці

Анаероби можна вирощувати на наступних середовищах:

Середовища Ендо і Левіна

Мясо-пептонний агар, мясо-пептонний бульйон

Згорнута сироватка, мясо-пептонна желатина

Кров’яний агар, сироватковий агар

*Цукровий-кров’яний агар Цейслера, середовище Кітт-Тароцці

Виберіть середовище для анаеробів:

Середовищем для культивування анаеробів є:

Одержання чистої культури анаеробів за методом Вейнберга проводять в:

Виділення анаеробів за методом Цейслера проводять:

у трубках Віньяль-Вейона

на середовищі Ендо

*в анаеростатах на цукровому кров’яному агарі

Одержання чистої культури анаеробів за методом Цейслера проводять:

у високих стовпчиках агару

у трубках Віньяль-Вейона

на середовищі Ендо

*в анаеростатах на агарі Цейслера

Вкажіть антибіотики, механізмом дії яких є пригнічення синтезу білків бактерій на рівні рибосом:

мітоміцин С, антрацикліни

Вкажіть санітарно-показникові мікроорганізми бактеріального забруднення питної води?

Вкажіть санітарно-показові мікроби повітря

Neisseria, Streptococcus haemolyticus

Escherichia coli, Clostridium perfringens

Sarcina luteae, Actynomycetes

Bacillus subtilis, Streptococcus pneumoniae

*Staphylococcus aureus, Streptococcus haemolyticus

Виберіть санітарно-показові мікроби повітря

Neisseria, Streptococcus haemolyticus

Escherichia coli, Clostridium perfringens

Sarcina luteae, Actynomycetes

Bacillus subtilis, Streptococcus pneumoniae

*Staphylococcus aureus, Streptococcus haemolyticus

Всі перераховані мікроорганізми є факультативними анаеробами, крім:

Перераховані мікроорганізми є факультативними анаеробами, крім:

Де знаходяться у жінок палички Додерлайна?

на слизовій верхніх дихальних шляхів

на слизовій шлунка

*на слизовій піхви

Деякі гриби продукують речовини, які згубно діють на бактеріальну клітину. Виберіть серед перерахованих антибіотики грибкового походження:

клавуланова кислота, тієнаміцин

Чисті культури мікроорганізмів виділяють, використовуючи відповідні методи. Виберіть серед перерахованих один з таких методів:

Для виділення чистих культур використовуються відповідні методи. Виберіть серед перерахованих один з таких методів

Метод мембранних фільтрів;

*Метод поверхневих штрихів

Для встановлення виду виділеної чистої культури бактерій вирішальне значення має серологічна ідентифікація. Що таке серологічна ідентифікація? Виберіть вірну відповідь

Встановлення виду бактерій за біохімічними властивостями

Визначення здатності розкладати згорнуту сироватку

Встановлення виду бактерій за здатністю редукувати (відновлювати) певні барвники

Визначення генного складу нуклеоїду бактерій

*Визначення антигенної структури бактерій

У встановленні виду виділеної чистої культури бактерій вирішальне значення має серологічна ідентифікація. Що таке серологічна ідентифікація? Виберіть вірну відповідь

Встановлення виду бактерій за біохімічними властивостями

Визначення здатності розкладати згорнуту сироватку

Встановлення виду бактерій за здатністю редукувати (відновлювати) певні барвники

Визначення генного складу нуклеоїду бактерій

*Визначення антигенної структури бактерій

Що таке серологічна ідентифікація? Виберіть вірну відповідь

Встановлення виду бактерій за біохімічними властивостями

Визначення здатності розкладати згорнуту сироватку

Встановлення виду бактерій за здатністю редукувати (відновлювати) певні барвники

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...
Actionteaser.ru - тизерная реклама