Главная » Здоров'я чоловіка » Відмінність апікальної меристеми кореня від апікальної меристеми стебла

Відмінність апікальної меристеми кореня від апікальної меристеми стебла

Твірні тканини, або меристеми

Твірні тканини, або меристеми,— це тканини, які утворюють усі тканини в рослинному організмі. Особливість меристем полягає в тому, що їх клітини постійно діляться; саме за це тканини отри­мали таку назву. Всі меристеми складаються із щільно розташова­них тонкостінних, паренхімних клітин з густим протопластом. Залежно від походження меристеми бувають первинними і вторинними, а за положенням у тілі рослини — апікальними, або верхівковими, інтеркалярними, або вставочними, латеральними, або бічними, і раневими, або травматичними. Первинні меристеми закладаються ще в зародку насінини. До них належать: апікальна та інтеркалярна меристеми, прокамбій і перицикл.

Апікальні, або верхівкові, меристеми знаходяться на кінчиках коренів, на верхівках пагонів. Вони утворюються із однієї клітини (у вищих спорових рослин), яка називається ініціальною, або апікальною, чи з групи клітин (у покрито­насінних рослин), які називаються ініціальними. Згідно з теорією Я. Ганштейна, в апікальній меристемі виділя­ють три шари: дерматоген, периблему і плерому. Дерматоген — це зовнішній однорядний шар, з якого утворюється епідерма в стеблі і епіблема, або ризодерма, в корені. Периблема розміщена під дерматогеном і становить декілька шарів клітин. З неї утворюється первинна кора (в стеблі та корені). Плерома є центральною частиною. З неї утворюється центральний циліндр. Поділ апікальної меристеми на дерматоген, периблему і плерому добре помітний у зоні росту кореня.

Внаслідок діяльності апікальних меристем пагони і корені ростуть у довжину. Крім апікальних, ріст пагонів в довжину обу­мовлюють вставочні, або інтеркалярні меристеми, за рахунок яких, крім пагонів, ростуть і листки. Інтеркалярні меристеми знаходять­ся в основах меживузлів стебел (особливо зручно спостерігати їх діяльність у стеблах злакових рослин) і листків (листки ростуть не верхівкою, а основою).

Латеральні (бічні) меристеми за походженням можуть бути первинними і вторинними. До первинних належать прокамбій і пе рицикл, а до вторинних — камбій і корковий камбій, або фелоген.

Прокамбій, або проваскулярна меристема, звичайно знахо­диться нижче апікальної; він складається із витягнених клітин і являє собою зовнішню межу центрального циліндра. З прокамбію формуються первинні елементи флоеми і ксилеми, а також меха­нічної тканини, що межує з коровою частиною стебел.

Перицикл, як і прокамбій, знаходиться на межі корової части­ни і центрального циліндра осьового органа. В корені із перициклу формуються бічні корені, тому його називають коренеродним ша­ром. Перицикл звичайно одношарова тканина, але може склада­тись із декількох шарів клітин.

Іноді оболонки клітин перициклу просочуються лігніном або мінеральними речовинами. Серед клітин перициклу можуть знахо­дитись молочники, або секреторні клітини. Внаслідок діяльності прокамбію і перициклу стебла та корені потовщуються.

Камбій знаходиться між ксилемою і флоемою у вигляді цилінд­ра або окремих тяжів. Камбій утворюється із прокамбію або із клі­тин основної тканини, які набувають меристематичної активності. Камбій характерний для високоорганізованих рослин відділів го­лонасінні і покритонасінні класу двосім'ядольні. У вищих спорових рослин (мохів, хвощів, папоротей) камбію немає. За рахунок камбію стебла і корені потовщуються Корковий камбій, або фелоген, утворюється з перициклу або з основної тканини, що набуває меристематичної активності. Внаслідок його діяльності формуються вторинні покривні тка­нини — перидерма і кірка, що відокремлюють органи рослини від зовнішнього середовища.

Ранева, або травматична, меристема утворюється в місцях по­шкодження рослин і продукує клітини, що закривають пошкоджені місця.

Меристеми або освітні тканини

меристемі АБО образоват Патерналізм ТКАНИНИ

Цитоплазма. Хімічний склад, фізичний стан, будова та властивості. Надходження речовин у клітину. Типи руху цитоплазми.

Цитоплазма безбарвна, має слизову консистенцію і містить різні речовини, в тому числі і високомолекулярні сполуки, наприклад білки, присутність яких обумовлює колоїдні властивості цитоплазми. Цитоплазма - частина протопласта, укладена між плазмалеммой і ядром. Основу цитоплазми складає її матрикс, або гіалоплазма, - складна безбарвна, оптично прозора колоїдна система, здатна до оборотних переходах з золю в гель.

У цитоплазмі рослинних клітин є органели: невеликі тільця, виконують спеціальні функції, - пластиди, комплекс Гольджі, ендоплазматична мережа, мітохондрії і т.д. У цитоплазмі здійснюється більша частина процесів клітинного метаболізму, виключаючи синтез нуклеїнових кислот, що відбуваються в ядрі. Цитоплазма пронизана мембранами - найтоншими (4-10Нм) плівками, побудованими в основному з фосфоліпідів і ліпопротеїнів. Мембрани обмежують цитоплазму від клітинної оболонки і вакуолі і всередині цитоплазми утворюють ендоплазматичну мережу (ретикулум) - систему дрібних вакуолей і канальців, з'єднаних один з одним.

Найважливішим властивістю цитоплазми, пов'язаних насамперед з фізико-хімічними особливостями гіалоплазми, є її здатність до руху. У клітинах з однієї великої вакуолью рух здійснюється зазвичай в одному напрямку (циклоз) за рахунок особливих органоидов - мікрофіламентів, що представляють собою нитки особливого білка - актину. Рушійна гіалоплазма захоплює пластиди і мітохондрії. Клітинний сік, що знаходиться в вакуолях, являє собою водний розчин різних речовин: білків, вуглеводів, пігментів, органічних кислот, солей, алкалоїдів і т.п. Концентрація речовин, що знаходяться в клітинному соку, звичайно вище концентрації речовин у зовнішньому середовищі (грунт, водойми). Різниця концентрацій певною мірою обумовлює можливість надходження в клітину води і грунтових розчинів, що до деякої міри пояснюється явищем осмосу. У клітці роль напівпроникною мембрани відіграє цитоплазма. Прикордонні шари цитоплазми, вистилають оболонку і клітинну вакуоль, проникні тільки для води та деяких розчинів, але непроникні для багатьох розчинених у воді речовин. Ця властивість цитоплазми отримало назву напівпроникності або виборчої проникності. На відміну від цитоплазми клітинна оболонка проникна для всіх розчинів, непроникна вона тільки для твердих частинок. Надходження речовин у клітину не можна зводити тільки до осмотичним явищам, які виражені в дорослих клітинах з добре розвиненими вакуолями. Насправді це дуже складний процес, обумовлений багатьма факторами. Активну участь в поглинанні речовин приймає вся система колоїдів цитоплазми. Інтенсивність руху залежить від температури, ступеня освітлення, постачання киснем і т.д.

У дуже молодих клітинах цитоплазма заповнює майже всю їх порожнину. У міру зростання клітини в цитоплазмі з'являються дрібні вакуолі, заповнені клітинним соком, що представляє собою водний розчин різних органічних речовин. Згодом, при подальшому зростанні клітини, вакуолі збільшуються в розмірах і, зливаючись, часто утворюють одну велику центральну вакуоль, відтісняють цитоплазму до оболонки клітини. У таких клітинах всі органели розташовуються в тонкому постінному шарі цитоплазми. Іноді ядро ??залишається в центрі клітини. У цьому випадку цитоплазма, що утворює навколо нього ядерний кишеньку, з'єднується з постінному шаром тонкими цитоплазматичними тяжами.

У шарі цитоплазми розташовані хлоропласти, вистилають верхню стінку. Вони являють собою майже округлі або злегка овальні тільця. Зрідка можна встетіть пластиди, перетягнуті посередині.

Поняття про тканини. Класифікація тканин. Відмінність постійних тканин від освітніх.

У більшості наземних рослин клітини тіла неоднакові за своїми функціями, будовою і походженням. Ця різнорідність виникла і закріпилася, в процесі пристосування рослин до відмінностей повітряної і грунтової середовищ. Системи клітин, структурно і функціонально схожі один з одним і зазвичай мають спільне походження, отримали назву ткачів. Тканини є майже у всіх вищих рослин. Немає їх лише у частини Моховидних (печеночнікі). Водорості та багрянки (нижчі рослини), як правило, також не мають розвинених тканин.

Комплекси клітин, подібних за функціями, а здебільшого і за будовою, що мають однакове походження і певну локалізацію в тілі рослини, називають тканинами.

Розподіл тканин в органах рослин і їх структура тісно пов'язані з виконанням ними певних фізіологічних функцій.

Тканини, що складаються з одного типу клітин, отримали назву простих, а складаються з різних типів клітин - складних, або комплексних. Існують різні класифікації тканин, але всі вони досить умовні. Рослинні тканини ділять на кілька груп залежно від основної функції:

1) меристеми, чи освітні тканини (тканини складаються з живих тонкостінних, інтенсивно діляться клітин);

А) верхівкові (апікальні) мерістіми (расположенни на верхівках стебел і в закінченнях коренів) обумовлюють зростання цих органів у довжину;

Б) бічні мерестіми - камбій і феллоген (камбій забезпечує потовщення стебла і кореня. Феллоген утворює пробку)

2) покривні (захищають внутрішні тканини рослин від прямого впливу зовнішнього середовища, регулюють випаровування і газообмін)

3) провідні (забезпечують проведення води, грунтових розчинів і продуктів асиміляції, що виробляються листям. Провідні тканини за походженням можуть бути первинними і вторинними.);

А) кселіма або деревна тканина (тканина проводить воду)

б) флоема або луб (тканина проводить органічні речовини, утворені рослиною в процесі фотосинтезу);

4) механічні (обумовлюють міцність рослини);

А) Коленхіма (складається з паренхіми або кілька подовжених клітин з нерівномірно потовщеними целюлозними стінками);

Б) склеренхіма (клітини мають рівномірно потовщені одревесневшие стінки);

5) основні (що складаються з однорідних паренхімних клітин, які заповнюють простір між іншими тканинами);

6) секреторні, або видільні (що містять продукти покидька).

Лише клітини меристематичних тканин здатні до поділу. Клітини інших тканин, як правило, до поділу нездатні, і їх число збільшується за рахунок діяльності відповідних меристем. Такі тканини називають постійними. Постійні тканини виникають з меристем в результаті клітинної диференціювання. Диференціація полягає в тому, що в ході індивідуального розвитку організму (онтогенезу) виникають якісні відмінності між спочатку однорідними клітинами, при цьому змінюються будова та функціональні властивості клітин. Зазвичай диференціювання необоротна. На хід її впливають речовини, що виконують роль гормонів.

Меристемі АБО образоват Патерналізм ТКАНИНИ

Меристеми (від грец. «Мерістос» - подільний), чи освітні тканини, мають здатність до поділу і утворення нових клітин. За рахунок меристем формуються всі інші тканини і здійснюється тривалий (протягом усього життя) зростання рослини. У тварин меристеми відсутні, чим пояснюється обмежений період їхнього росту. Клітини меристем відрізняються високою метаболічної активністю. Одні клітини меристем, що отримали назву ініціальних, затримуються на ембріональній стадії розвитку протягом усього життя рослини, інші поступово диференціюються і перетворюються на клітини різних постійних тканин. Ініціальна клітина меристеми принципово може дати початок будь-якій клітині організму. Тіло наземних рослин - похідне щодо небагатьох ініціальних клітин.

Первинні меристеми володіють меристематичних активністю, тобто здатні до поділу спочатку. У ряді випадків здатність до активного поділу може знову виникнути і у клітин, вже майже втратили цю властивість. Такі «знову» виникли меристеми називають вторинними.

У тілі рослини меристеми займають різне становище, що дозволяє їх класифікувати. За положенням у рослині виділяють верхівкові, або апікальні (від лат. «Апекс» - верхівка), бокові, або латеральні (від лат. «Латус» - пліч), і інтеркалярние меристеми.

Апікальні меристеми розташовуються на верхівках осьових органів рослини і забезпечують зростання тіла в довжину, а латеральні - переважно зростання в товщину. Кожен пагін і корінь, а також зародковий корінець, брунечка зародка мають апікальної меристем. Апікальні меристеми первинні і утворюють конуси наростання кореня і пагона (рис. 1).

Латеральні меристеми розташовуються паралельно бічних поверхнях осьових органів, утворюючи свого роду циліндри, на поперечних зрізах мають вигляд кілець. Частина з них відноситься до первинних. Первинними меристема є прокамбій і перицикл, вторинними - камбій і феллоген.

Інтеркалярние, або вставні, меристеми частіше первинними є і зберігаються у вигляді окремих ділянок в зонах активного росту (наприклад, у підстав междоузлии, в підставах черешків листя).

Існують також ранові меристеми. Вони утворюються в місцях пошкодження тканин і органів і дають початок каллюс - особливої ??тканини, що складається з однорідних паренхімних клітин, що прикривають місце ураження каллюс-освітня здатність рослин використовується в практиці садівництва при розмноженні їх живцями і щепленням. Чим інтенсивніше каллюсообразованіе, тим більше гарантія зрощення підщепи з привоєм і вкорінення живців. Освіта каллюса-необхідна умова культури тканин рослини на штучних середовищах.

Клітини апікальних меристем більш-менш ізодіаметрічни за розмірами і багатогранні за формою. Межклетников між ними немає, оболонки тонкі, містять мало целюлози. Порожнина клітини заповнена густою цитоплазмою з відносно великим ядром, що займає центральне положення. Вакуолі численні, дрібні, але під світловим мікроскопом звичайно не помітні. Ергастіческіе речовини, як правило, відсутні. Пластид і мітохондрій мало і вони дрібні.

Клітини бічних меристем різні за розміром і формою. Вони приблизно відповідають клітинам тих постійних тканин, які з них в подальшому виникають. Так, в камбії зустрічаються як паренхімні, так і прозенхімних ініціал. З паренхімних ініціали утворюється паренхіма провідних тканин, а з прозенхімних - провідні елементи.

Первинні меристеми: визначення, типи і характеристика.

Первинні меристеми або промеристеми, закладаються ще в зародку насінини, а під час проростання насіння знаходяться на кінцях пагона і кореня у вигляді конусів наростання.Промеристема (від грец. pro — перед, до, раніше і meristos — подільний)— первинна твірна тканина точок росту стебла й кореня. Клітини її ізодіаметричної форми, мало диференційовані,їх поділ відбувається у всіх напрямках. До про меристеми також належать ініціальні клітини.Прокамбій (від грец. pro — перед, до, раніше і cambium — обмін)— первинна латеральна твірна тканина, з клітин якої утворюються первинні провідні тканини— первинна флоема і первинна ксилема. П. виникає з промеристеми, його клітини прозенхімної форми, мають густу цитоплазму, інтенсивно діляться. У голонасінних і дводольних покритонасінних рослин перетворюється на камбій.Перицикл (від грец. peri — навколо, біля і kyklos — коло) — первинна латеральна меристема, що розташована на периферії центрального циліндра у рослин. П. складається з одного (в коренях) або кількох (у голонасінних) рядів меристематичних клітин. З П. кореня закладаються бокові і додаткові корені, іноді з клітин П. диференціюється фелоген, який при відмиранні первинної кори на поверхні кореня утворює перидерму. В стеблах з П. виникає склеренхіма і паренхіма, форуються членисті молочники (кульбаба0, ефіромасляні ходи (у золнтичних), видільні клітини (у гарбузових0 та інші вмістилища продуктів секреторної діяльності у рослин.Конус наростання (лат. conus — шишка) — верхня конусоподібна частина осьових органів (стебла і кореня), що складається з первинної твірної тканини — апікальної меристеми. За рахунок поділу клітин К. н. Відбувається ріст стебла та кореня в довжину. В базальній частині К. н. Закладаються листки у вигляді меристематичних горбочків.Інтеркалярна меристема (від лат. intercalaris — вставний) — різновид твірної тканини, яка локалізована між ділянками постійних тканин (наприклад, при основі міжвузлів у стеблах злакових, при основі листків дводольних).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...
Actionteaser.ru - тизерная реклама